ลักษณะภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ


ลักษณะภูมิประเทศ

        พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและป่าเกือบทั้งหมดประมาณ 85 % มีความสูงตั้งแต่ระดับน้ำทะเล 700 – 1,200 ฟุต ส่วนพื้นราบจะเป็นที่ราบตามเชิงเขา ตามหุบเขา แหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่มีต้นกำเนิดมาจากอำเภอแม่แจ่ม

ลักษณะภูมิอากาศ

         อากาศเย็บสบายตลอดปี อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 30 องศาเซลเซียส และต่ำสุด 7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยโดยทั่วไปประมาณ 20 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 112 มม./ปี โดยวัดปริมาณน้ำฝน สูงสุด 160 มม./ปี ต่ำสุดระหว่างเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม
Comments